Interaktywna mapa

Zakres robót

 1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji.
 2. Roboty przygotowawcze.
 3. Roboty drogowe w zakresie obejmującym:
  • budowy odcinka drogi ekspresowej długości ok. 15,824 km,
  • budowy węzła drogowego Firlej na przecięciu z drogą krajową nr 19,
  • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp, - przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną drogą ekspresową,
  • budowy systemu odwodnienia drogowego,
  • budowy chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych i zatok autobusowych,
  • budowy wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
  • budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
  • wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. Budowę obiektów inżynierskich: wiadukty drogowe (7), kładki (3), przejścia dla zwierząt dużych (1), przejścia dla zwierząt średnich (1), przejścia dla zwierząt małych (1),
  przejścia dla płazów (1).
 5. Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP):
  • MOP kat. III Wola Lisowska,
  • MOP kat. II Mieczysławka.
 6. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.
 7. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych.
 8. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną.
 9. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej.
 10. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska.
 11. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli).
 12. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne.
 13. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie.
 14. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia obwodnicy do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu obwodnicy do użytkowania i zmianą organizacji ruchu.
 15. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
 16. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji.
 17. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Parametry techniczne

klasa drogi: S
liczba jezdni i pasów ruchu: 2 x 2
szerokość pasa ruchu: 3,5 m
szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m
szerokość poboczy: min. 0,75 m
obciążenie: 11,5 ton/oś

Ochrona środowiska

Budowa przejść dla zwierząt (małych, średnich i dużych), przepustów dla płazów, ekranów przeciwolśnieniowych, ekranów akustycznych, rowów trawiastych, zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych, ogrodzeń ochronnych, płotków naprowadzających dla płazów, nasadzenia drzew i krzewów.