Budowa drogi ekspresowej S19
Białystok - Lubartów, odc. Kock - Lubartów Północ

/ DATA PODPISANIA UMOWY
NA REALIZACJĘ
15/09/2022 r.
/ WARTOŚĆ UMOWY NA REALIZACJĘ

389 997 651,98 zł


/ NAZWA KONTRAKTU

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów,
Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w. Lubartów Północ,
odc. 2 Kock (koniec obwodnicy Woli Skromowskiej)
- w. Lubartów Północ (bez węzła) o dł. ok. 15,824 km

/ NAZWA KONTRAKTU

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów,
Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w. Lubartów Północ,
odc. 2 Kock (koniec obwodnicy Woli Skromowskiej)
- w. Lubartów Północ (bez węzła) o dł. ok. 15,824 km


Opis kontraktu

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa lubelskiego, na obszarze powiatu lubartowskiego oraz gmin: Lubartów i Firlej. Trasa projektowanej drogi ekspresowej S19 w 70% przebiega nowym śladem, głównie terenami rolnymi i omija miejscowości znajdujące się na wytyczonym przebiegu. Na pozostałym obszarze droga biegnie równolegle do przebiegu istniejącej drogi DK19. Zagospodarowanie terenów przyległych do drogi ma charakter rolniczy i leśny.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in.: budowę drogi ekspresowej dwujezdniowej i dodatkowych jezdni zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej wraz z ustaleniem i wyznaczeniem, węzłów drogowych, Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) – Mieczysławka typ II jezdnia prawa oraz Wola Lisowska typ III jezdnia lewa, budowa oświetlenia drogowego, budowę i przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową, budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, budowę systemu odwodnienia ternu i urządzeń ochrony środowiska, budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową, budowę sieci teletechnicznej. Przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego, kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej. Wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i dróg związanych oraz ich wyposażenie w urządzenia BRD, wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów oraz utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania.